Przejdź do treści

O nas

PSSE w Otwocku została utworzona w 1959 roku.
Obszar działania Stacji obejmuje gminy:
Karczew, Osieck, Sobienie Jeziory, Celestynów, Kołbiel, Wiązowna oraz miasta Otwock, Karczew, Józefów.
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Otwocku pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Krystyna Kołodziej.
Zakres wykonywanych zadań:
 • Nadzór nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania oraz obiektami użyteczności publicznej, a w szczególności:
   • urządzeń zaopatrywania ludności w wodę do picia i potrzeb gospodarczych,
   • jakość wody wykorzystywanej do picia i potrzeb gospodarczych oraz sportowo-rekreacyjnych,
   • miejsc chowania zmarłych i ekshumacji.
 • Nadzór sanitarny nad warunkami magazynowania, produkcji, obrotu i transportu środków spożywczych i używek oraz przedmiotów użytku, mających wpływ na zdrowie człowieka. Kontrola przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych i nadzór nad warunkami środowiska pracy oraz zapobiegania chorobom zawodowym:
    • Typowanie stanowisk do badań i pomiarów środowiskowych z określeniem ich rodzaju i zakresu.
    • Bieżąca ocena narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe dla zdrowia.
    • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w chorobach i zatruciach zawodowych oraz opracowanie decyzji w sprawach dotyczących stwierdzenia chorób zawodowych w I instancji.
 • Kontrola przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych i nadzór sanitarny w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących się szerzyć epidemicznie, dezynfekcji, deratyzacji i sterylizacji oraz szczepień ochronnych.
   • Nadzór nad wykonywaniem szczepień ochronnych w placówkach wykonujących szczepienia oraz transportem i przechowywaniem szczepionek.
   • Dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych.
   • Przyjmowanie i pobieranie materiału do badań niezbędnych do zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i pasożytniczych.
   • Zbieranie i analiza materiałów dotyczących chorób zakaźnych i chorób mogących mieć charakter epidemiczny.
 • Nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi w zakładach nauczania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży oraz placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:
   • kontrola i nadzór nad warunkami sanitarnymi oraz higieną nauczania w zakładach oświatowo-wychowawczych,
   • kontrola i nadzór nad żywieniem zbiorowym w zakładach dla dzieci i młodzieży,
   • pobieranie prób niezbędnych do sprawowania nadzoru nad wyżej wymienionymi zakładami.
 • Koordynowanie działań prozdrowotnych na obszarze działania Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.
 • Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji pod względem wymagań higieniczno-zdrowotnych, kontrola dokumentacji projektowej budowanych i przebudowanych zakładów produkcyjnych i usługowych, udział w dopuszczeniu do użytku tych inwestycji.
 • Zbieranie i opracowywanie materiałów statystycznych potrzebnych do sporządzenia okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego.