Przejdź do treści

Komunikaty

Sytuacja epidemiologiczna na terenie powiatu otwockiego związana z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

11.07.2020 r.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku z dnia 11.07.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu otwockiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 11.07.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową /(ostatnia doba): 360/(55)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową /(ostatnia doba) 4/(1)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 0/(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/(ostatnia doba): 11/(0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 56/(1)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 /(ostatnia doba): 2/(0)
 • liczba ozdrowieńców/(ostatnia doba):  51/(2) 

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych po godzinie 16.00

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl - http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

 

Apel o opiekę dla seniorów

Ze względu na fakt, że osoby w podeszłym wieku są najbardziej narażone na bardzo ciężki przebieg zakażenia Koronawirusem SARS-CoV Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie zaleca wprowadzenie zakazu odwiedzin w Domach Opieki dla Seniorów.Chrońmy ich zdrowie i życie ograniczając kontakt z osobami z zewnątrz.

Zalecenia WHO opieka nad chorym COVID - 19
Zalecenia WHO opieka nad chorym COVID - 19 (22.5 KiB)
Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci
MPWIS - APEL do RODZICOW w zw. z zawieszeniem zajec szkolnych.pdf (109.7 KiB)
Jakość wody wodociągu warszawskiego i wodociągu otwockiego

8 stycznia 2019 r.

W związku z doniesieniami mediowymi o fałszowaniu przez laboratorium  Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wyników badań dla warszawskich firm Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie informuje, że jakość wody do spożycia z wodociągu warszawskiego była i jest stale monitorowana przez akredytowane Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, jak również przez zatwierdzone do badań jakości wody do spożycia Laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie nie posiada szczegółowych informacji na temat dokonanego fałszerstwa wyników badań wody, natomiast oświadcza, że jakość warszawskiej wody nie budziła i nie budzi zastrzeżeń.

Jednocześnie informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku sprawuje bieżący nadzór nad publicznym wodociągiem otwockim i, posiadając niezależne wyniki badań z własnego laboratorium, potwierdza, że jakość wody w wodociągu otwockim również nie budziła i nie budzi wątpliwości.

(jj,jn)

Informacja o naborze na wolne stanowiska pracy

        Uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej brak jest aktualnych ofert pracy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 RODO dokumenty aplikacyjne przesyłane poza okresem przeprowadzanego naboru zostaną odrzucone: nie będą przyjmowane na poczet przyszłych rekrutacji i zostaną zniszczone.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - ocena ryzyka zdarzenia
Informacja dla interesantów

Informujemy, że w dniu 29.03.2018 r. (Wielki Czwartek) nie będą przyjmowane próby na nosicielstwo.

Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10
Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 (287.3 KiB)
Podziwiajmy fontanny z daleka!
Podziwiajmy fontanny z daleka! (706.2 KiB)
Informacja o kąpieliskach

Informację o kąpieliskach w Polsce można uzyskać pod linkiem - https://sk.gis.gov.pl/

Otwock, dnia 23 maja 2016 r.                          

 

KOMUNIKAT

 

W związku z występującymi zdarzeniami podawania się za pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przywłaszczaniem korzyści majątkowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku informuje, że:

 1. Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej mają prawo wstępu do mieszkań tylko w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.
 2. Funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Sanitarnej zawsze przed rozpoczęciem kontroli okazują legitymację pracownika PIS i imienne upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolnych.
 3. W trakcie kontroli inspektor PIS nigdy nie pobiera bezpośrednio gotówki pieniężnej za czynności kontrolne lub grzywnę w postępowaniu mandatowym. Wyjątkiem od tej zasady jest ukaranie mandatem karnym osoby czasowo przebywającej na terytorium RP lub nie mającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. W takim przypadku funkcjonariusz bezpośrednio pobiera gotówkę od osoby ukaranej.