Przejdź do treści

Sekcja Higieny Pracy

Do zakresu działania Sekcji Higieny Pracy w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:

1) nadzór nad warunkami higieny środowiska pracy;

2) ocena narażenia zawodowego na stanowiskach pracy, a także podejmowanie działań

zmierzających do zapobiegania chorobom zawodowym;

3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku ze zgłoszeniem podejrzenia

choroby zawodowej oraz dokumentacji związanej z chorobami zawodowymi;

4) nadzór nad przestrzeganiem przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów:

o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz

o produktach biobójczych.