Przejdź do treści

Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania sekcji

a)    realizacja zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku w zakresie bieżącego nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku,
  • higieny procesów nauczania.

b)    zbieranie i analiza danych dotyczących zagadnień higieny dzieci i młodzieży oraz sporządzanie odpowiednich opracowań, ocen i wniosków;

c)    prowadzenie postępowania administracyjnego wynikającego z zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku jako organu I instancji, w sprawach dotyczących bieżącego nadzoru w zakresie higieny dzieci i młodzieży;

d)      współpraca z pozostałymi Sekcjami Powiatowej Stacji, instytutami naukowo-badawczymi, kuratorium oświaty, szkolną służbą zdrowia, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi lub zainteresowanymi warunkami sanitarno-higienicznymi placówek.