Przejdź do treści

Przepisy ogólne

Przepisy ogólne
 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 Nr. 212, poz. 1263, z późn. zm.)
   
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002  z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności
   
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 208/2013  z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia kiełków i nasion przeznaczonych do produkcji kiełków
   
 4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego
   
 5. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia(Dz. U. Nr 136, poz. 914) tekst jednolity
   
 6. Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 21, poz. 105)
   
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004  z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
   
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) 210/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzania zakładów produkujących kiełki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
   
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730)
   
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz. 1024)
   
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia (Dz. U. Nr 37, poz. 294)
   
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych  (Dz. U. Nr 112, poz. 774)
   
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 579/2014 z dnia 28 maja 2014 r. przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów
   
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnych wymagań higienicznych w zakresie transportu morskiego luzem cukru, olejów płynnych i tłuszczów (Dz. U. Nr 255, poz. 1718)
   
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2011 z dnia 10 stycznia 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze dla systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt