Przejdź do treści

Substancje dodatkowe, aromaty i rozpuszczalniki

Substancje dodatkowe, aromaty i rozpuszczalniki

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących
   

 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 562/2012 z dnia 27 czerwca zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011 odnośnie do danych szczegółowych niezbędnych do oceny ryzyka związanego z enzymami spożywczymi
   
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/97
   
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 238/2010 z dnia 22 marca 2010 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1332/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2% objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze
   
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1056/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1332/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych w odniesieniu do środków przejściowych
   
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności
   
 8. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 257/2010 z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiające program ponownej oceny dopuszczonych dodatków do żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności
   
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności
   
 10. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1130/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach  do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych
   
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1131/2011 z dnia 11 listopada 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do glikozydów stewiolowych
   
 12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady
   
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 232/2012 z dnia 16 marca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków i poziomów stosowania żółcieni chinolinowej (E 104), żółcieni pomarańczowej FCF/ żółcieni pomarańczowej S (E 110) i pąsu 4R, czerwieni koszenilowej A (E 124)
   
 14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 380/2012 z dnia 3 maja 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do warunków stosowania i poziomów stosowania dodatków do żywności zawierających glin
   
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 470/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik II do roporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania polidekstrozy (E 1200) w piwie
   
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 471/2012  z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania lizozymu (E 1105) w piwie
   
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 472/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania estrów glicerolu i żywicy roślinnej ( E 445) do drukowania na wyrobach cukierniczych z twardą powłoką
   
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr  583/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia  (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania polisorbatów (E 432-436) w mleczku kokosowym
   
 19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 675/2012 z dnia 23 lipca 2012 zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania talku (E 553b) i wosku carnauba (E 903) na barwionych, gotowanych jajach w skorupkach oraz w odniesieniu do stosowania szelaku (E 904) na gotowanych jajach w skorupkach
   
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1049/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania syropu poliglucitolowego w kilku kategoriach żywności
   
 21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1050/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 231/2012 ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do syropu poliglucitolowego
   
 22. Rozporządzenie Komsji (UE) nr 966/2014 z dnia 12 września 2014 r. zmieniające załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specyfikacji dla propionianiu wapnia
   
 23. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008
   
 24. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 724/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji kilku polioli
   
 25. Rozprządzenie Komisji  (UE) nr 1057/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania dimetylopolisiloksanu (E 900) jako substancji przeciwpieniącej w suplementach diety
   
 26. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1147/2012  z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wosku pszczelego (E 901), wosku carnauba (E 903), szelaku (E 904) oraz wosku mikrokrystalicznego (E 905) na powierzchni niektórych owoców
   
 27. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1148/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki – siarczynów (E 220-228) i alginianu glikolu propylenowego (E 405) w sfermentowanych napojach na bazie moszczu gronowego
   
 28. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1149/2012  z dnia 4 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do stosowania ekstraktów z rozmarynu (wyciągów z rozmarynu) (E 392) w nadzieniach do makaronów nadziewanych suchych
   
 29. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1166/2012  z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dimetylodiwęglanu (E 242) w niektórych napojach alkoholowych
   
 30. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 25/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do dodatku do żywności dioctan potasu
   
 31. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 244/2013 z dnia 19 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanu triwapniowego (E 341 (iii)) w preparatach odżywczych przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci
   
 32. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 256/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania askorbinianu sodu (E 301) w preparatach witaminy D przeznaczonych do stosowania w żywności dla niemowląt i małych dzieci
   
 33. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 438/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania niektórych dodatków do żywności

   
 34. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 497/2013 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 ustanawiającego specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008
   
 35. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 510/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania tlenków i wodorotlenków żelaza (E 172), hydroksypropylometylocelulozy (E 464) oraz polisorbatów (E 432–436) do znakowania niektórych owoców
   
 36. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 509/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kilku dodatków w niektórych napojach alkoholowych
   
 37. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 723/2013 z dnia 26 lipca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania wyciągów rozmarynu (E 392) w niektórych produktach mięsnych o niskiej zawartości tłuszczu i produktach rybnych
   
 38. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 738/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania określonych dodatków w analogach ikry rybiej opartych na wodorostach
   
 39. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 739/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania steroli roślinnych bogatych w stygmasterol jako stabilizatora w gotowych do zamrożenia koktajlach alkoholowych oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dla dodatku do żywności „Sterole roślinne bogate w stygmasterol”
   
 40. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 816/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania neutralnego kopolimeru metakrylanu i anionowego kopolimeru metakrylanu w dodatkach do żywności w postaci stałej oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dla zasadowego kopolimeru metakrylanu (E 1205), neutralnego kopolimeru metakrylanu i anionowego kopolimeru metakrylanu
   
 41. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 817/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do gumy arabskiej modyfikowanej kwasem oktenylo-bursztynowym
   
 42. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 818/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania estrów sacharozy i kwasów tłuszczowych (E 473) w środkach aromatyzujących do przezroczystych, opartych na bazie wody napojów z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi
   
 43. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 913/2013  z dnia 23 września 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania substancji słodzących w niektórych owocowych lub warzywnych produktach do smarowania
   
 44. Rozporządzenie Komisji (UE)  nr 1068/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania difosforanów (E 450), trifosforanów (E 451) oraz polifosforanów (E 452) w rybach solonych na mokro
   
 45. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1069/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania fosforanów sodu (E 339) w osłonkach naturalnych do kiełbas
   
 46. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1274/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany i sprostowania załączników II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do niektórych dodatków do żywności
   
 47. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 59/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku siarki – siarczynów (E 220-228) w aromatyzowanych produktach na bazie wina
   
 48. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 264/2014 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania kopolimeru poliwinylopirolidonu-octanu winylu w dodatkach do żywności w postaci stałej oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do jego specyfikacji
   
 49. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 298/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania diwodorodifosforanu magnezu jako substancji spulchniającej i regulatora kwasowości
   
 50. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 497/2014 z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania adwantamu jako substancji słodzącej
   
 51. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 505/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania barwników karmelowych (E 150a–d) w piwie i napojach słodowych
   
 52. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 506/2014 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania arginianu etylowo-lauroilowego jako substancji konserwującej w niektórych produktach mięsnych poddanych obróbce cieplnej
   
 53. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 601/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do kategorii żywności „Mięso” oraz w odniesieniu do stosowania określonych dodatków do żywności w surowych wyrobach mięsnych
   
 54. Rozporządzenie Komisji (UE) nr  685/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do kopolimeru szczepionego alkoholu poliwinylowego i glikolu polietylenowego w suplementach żywnościowych w postaci stałej
   
 55. Rozporządzenie Komisji (UE) nr  923/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania laków glinowych ryboflawin (E 101) oraz koszenili, kwasu karminowego, karmin (E 120) w niektórych kategoriach żywności oraz załącznik do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do specyfikacji dotyczących ryboflawin (E 101)
   
 56. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 957/2014 z dnia 10 września 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do usunięcia estrów kwasu montanowego (E 912)
   
 57. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE
   
 58. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE
   
 59. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródłowych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008
   
 60. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 545/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do substancji aromatycznej 3-acetylo-2,5-dimetylotiofenu
   
 61. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 985/2013 z dnia 14 października 2013 r.  w sprawie zmiany i sprostowania załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do niektórych substancji aromatycznych
   
 62. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 969/2014 z dnia 12 września 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania askorbinianu wapnia (E 302) i alginianu sodu (E 401) w niektórych nieprzetworzonych owocach i warzywach
   
 63. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 246/2014 z dnia 13 marca 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do usunięcia z unijnego wykazu niektórych środków aromatyzujących
   
 64. Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego używanych lub przeznaczonych do użycia w środkach spożywczych lub na ich powierzchni
   
 65. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1321/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. ustanawiające unijny wykaz dozwolonych produktów początkowych dla środków aromatyzujących dymu wędzarniczego przeznaczonych do użycia w takiej postaci w środkach spożywczych lub na ich powierzchni lub do produkcji pochodnych środków aromatyzujących dymu wędzarniczego
   
 66. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do kryteriów jakościowych dla uznanych metod analitycznych w zakresie pobierania próbek, identyfikacji i charakterystyki początkowych produktów wędzarniczych
   
 67. Rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych
   
 68. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 z dnia 18 lipca 2000 r. ustanawiające środki konieczne do przyjęcia programu oceny w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  28 października 1996 r. ustanawiające wspolnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych lub przeznaczonych do użycia w lub na środkach spożywczych
   
 69. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 177, poz.1093)
   
 70. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozpuszczalników ekstrakcyjnych, które mogą być stosowane w produkcji żywności (Dz. U. Nr 52, poz. 272)