Przejdź do treści

Zanieczyszczenia żywności i pestycydy

Zanieczyszczenia żywności i pestycydy
 1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności
   
 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
   
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych
   
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 365/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej
   
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 209/2013 z dnia 11 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do kryteriów mikrobiologicznych dotyczących kiełków i zasad pobierania próbek z tusz drobiowych i świeżego mięsa drobiowego
   
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia  (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w świeżym mięsie drobiowym
   
 7. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr  217/2014 z dnia 7 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w odniesieniu do salmonelli w tuszach wieprzowych
   
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
   
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A
   
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do toksyn Fusarium w kukurydzy i produktach z kukurydzy
   
 11. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2008 z dnia 18 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ustanowienia najwyższego dopuszczalnego poziomu dioksyn i polichlorowanych bifenyli w wątrobie rybiej
   
 12. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 629/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych
   
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn
   
 14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 420/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych 
   
 15. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych
   
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1258/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów azotanów w środkach spożywczych
   
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1259/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów dioksyn, polichlorowanych bifenyli o działaniu podobnym do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o działaniu niepodobnym do dioksyn w środkach spożywczych
   
 18. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 594/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych zanieczyszczeń ochratoksyną A, polichlorowanymi bifenylami o działaniu niepodobnym do dioksyn i melaminą w środkach spożywczych
   
 19. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1058/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów aflatoksyn w suszonych figach
   
 20. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1067/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń: dioksyn, polichlorowanych bifenyli o właściwościach podobnych do dioksyn i polichlorowanych bifenyli o właściwościach niepodobnych do dioksyn w wątrobie zwierząt lądowych
   
 21. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2014  z dnia 6 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „cytrynina” w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus
   
 22. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 488/2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kadmu w środkach spożywczych
   
 23. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 696/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów kwasu erukowego w olejach i tłuszczach roślinnych oraz w żywności zawierającej oleje i tłuszcze roślinne
   
 24. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające
  metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomu azotanów w niektórych środkach spożywczych

   
 25. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 589/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów urzędowej kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych, polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych  środkach spożywczych o raz uchylające rozporządzenie  (WE) nr 252/2012
   
 26. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 401/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. ustanawiające metody pobierania próbek i analizy do celów urzędowej kontroli poziomów mikotoksyn w środkach spożywczych
   
 27. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 178/2010 z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego
   
 28. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 z dnia 28 marca 2007 r. ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych
   
 29. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 836/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2007 ustanawiające metody pobierania próbek i metody analiz do celów urzędowej kontroli poziomów ołowiu, kadmu, rtęci, cyny nieorganicznej, 3-MCPD i benzo[a]pirenu w środkach spożywczych
   
 30. Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG
   
 31. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2006 z dnia 1 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia załącznika I ustalającego wykaz produktów spożywczych i paszowych, do których stosuje się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów
   
 32. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 149/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załączników II, III, IV ustalających najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości dla produktów wymienionych w załączniku I do wymienionego rozporządzenia
   
 33. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2008 z dnia 18 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady poprzez ustanowienie załącznika VII zawierającego wykaz kombinacji substancji czynnej/produktu objętych odstępstwem odnośnie do zastosowania fumiganatów do produktów po zbiorach
   
 34. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 299/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji
   
 35. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2008 z dnia 31 lipca 2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do załączników II, III, IV dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1050/2009 z dnia 28 października 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr  396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, acetamipridu, chlomazonu, cyflufenamidu, benzoesanu emamektyny, famoksadonu, tlenku fenbutatinu, flufenoksuronu, fluopikolidu, indoksakarbu, joksynilu, mepanipirynu, protiokonazolu, pirydalilu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 37. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metyloweg, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 38. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1097/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu, etefonu, fenamifosu, fenarymolu, metamidofosu, metomylu, ometoatu, oksydemetonu metylowego, procymidonu, tiodikarbu i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 39. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do  najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 40. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniające załączniki II, III, IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych  poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cypropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 41. Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III, IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, manidipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 42. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylfenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 43. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 750/2010 z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia  (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 44. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 765/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorotalonilu, klotianidyny, difenokonazolu, fenheksamidu, flubendiamidu, nikotyny, spirotetramatu, tiakloprydu i tiametoksamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 45. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 893/2010 z dnia 8 października 2010 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, bentazonu, cyflutryny, fenamidonu, fenazachiny, flonikamidu, flutriafolu, imidakloprydu, joksynilu, karbendazymu, metkonazolu, protiokonazolu, tebufenozydu i tiofanatu metylowego w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 46. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2011 z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aldikarbu, bromopropylatu, chlorfenwinfosu, endosulfanu, EPTC, etionu, fentionu, fomesafenu, metabenzotiazuronu, metydationu, symazyny, tetradifonu i triforyny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 47. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 460/2011 z dnia 12 maja 2011 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorantraniliprolu (DPX E- 2Y45)
   
 48. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 508/2011 z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, acetamiprydu, cyprodynilu, difenokonazolu, dimetomorfu, fenheksamidu, proquinazydu, protiokonazolu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, tiakloprydu, tiametoksamu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 49. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 520/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia  (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benalaksylu, boskalidu, buprofezyny, karbofuranu, karbosulfanu, cypermetryny, fluopikolidu, heksytiazoksu, indoksakarbu, metaflumizonu, metoksyfenozydu, parakwatu, prochlorazu, spirodiklofenu, protiokonazolu i zoksamidu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 50. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 524/2011 z dnia 26 maja 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenylu, deltametryny, etofumesatu, izopyrazamu, propikonazolu, pimetrozyny, pirymetanilu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 51. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 559/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości kaptanu, karbendazymu, cyromazyny, etefonu, fenamifosu, tiofanatu metylowego, triasulfuronu i tritikonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 52. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 812/2011 zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości  dimetomorfu, flupikolidu, mandipropamidu, metrafenonu, nikotyny i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 53. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 978/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, bienylu, kaptanu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, cymoksanilu, dichlorpropu-P, difenokonazolu, dimetomorfu, ditiokarbaminianów, epoksykonazolu, etefonu, flutriafolu, fluksapyroksadu, izopyrazamu, propamokarbu, pyraklostrobiny, pirymetanilu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 54. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostalości amidosulfuronu, azoksystronbiny, bentazonu, biksafenu, cyprokonazolu , fluopyramu, imazapiku, malationu, propikonazolu i spinosadu w określonych produktach oraz na na ich powierzchni
   
 55. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporzadzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klopyralidu, dimetomorfu, fenpyrazaminy, folpetu i pendimetaliny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 56. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 441/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, bifentryny, boskalidu, kadusafosu, chlorantraniliprolu, chlorotalonilu, klotianidyny, cyprokonazolu, deltametryny, dikamby, difenokonazolu, dinokapu, etoksazolu, fenpyroksymatu, flubendiamidu, fludioksonilu, glifosatu, metalaksylu-M, meptyldinokapu, nowaluronu, tiametoksamu oraz triazofosu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 57. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 473/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości spinetoramu (XDE-175) w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 58. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 556/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia  (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych  poziomów pozostałości spinosadu w malinach oraz na ich powierzchni
   
 59. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 592/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazatu, kaptanu, cyprodynilu, fluopikolidu, heksytiazoksu, izoprotiolanu, metaldehydu, oksadiksylu i fosmetu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 60. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 897/2012 z dnia 1 października 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s- metylu, amisulbromu, cyazofamidu, diflufenikanu, dimoksystrobinu, metoksyfenozydu i nikotyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 61. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 899/2012 z dnia 21 września 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, alachloru, anilazyny, azocyklotyny, benfurakarbu, butylatu, kaptafolu, karbarylu, karbofuranu, karbosulfanu, chlorfenapyru, chlortaldimetylu, chlortiamidu, cyheksatyny, diazynonu, dichlobenilu, dikofolu, dimetipinu, dinikonazolu, disulfotonu, fenitrotionu, flufenzyny, furatiokarbu, heksakonazolu, laktofenu, mepronilu, metamidofosu, metoprenu, monokrotofosu, monuronu, oksykarboksyny, oksydemetonu metylowego, parationu metylowego, foratu, fosalonu, procymidonu, profenofosu, propachloru, chinchloraku, kwintocenu, tolilfluanidu, trichlorfonu, tridemorfu i trifluraliny w określonych produktach lub na ich powierzchni oraz zmieniające to rozporządzenie poprzez ustanowienie załącznika V zawierającego wykaz wartości wzorcowych
   
 62. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 34/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczepów Aureobasidium pullulans DSM 14940 i DSM 14941, cyprokonazolu, difenokonazolu, ditiokarbaminianów, folpetu, propamokarbu, spinosadu, spirodiklofenu, tebufenpyradu i tetrakonazolu w niektórych produktach lub na ich powierzchni
   
 63. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 35/2013  z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu, pyraklostrobiny i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 64. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 212/2013  z dnia 11 marca 2013 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do uzupełnień i zmian dotyczących produktów objętych tym załącznikiem
   
 65. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, fludioksonilu i proheksadionu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 66. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, benzoesanu emamektyny, etametsulfuronu metylowego, flubendiamidu, fludioksonilu, krezoksymu metylowego, metoksyfenozydu, nowaluronu, tiakloprydu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 67. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 251/2013 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, bifenazatu, kaptanu, fluazynamu, fluopikolidu, folpetu, krezoksymu metylowego, pentiopiradu, proquinazydu, pirydatu i tembotrionu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 68. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2013 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzoesanu emamektyny, etofenproksu, etoksazolu, flutriafolu, glifosatu, fosmetu, piraklostrobiny, spinosadu i spirotetramatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 69. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 500/2013 z dnia 30 maja 2013 r. zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamiprydu, Adoxophyes orana granulovirus – szczep BV-0001, azoksystrobiny, klotianidyny, fenpyrazaminy, heptamaloksyloglukanu, metrafenonu, Paecilomyces lilacinus szczep 251, propikonazolu, chizalofopu-P, spiromesifenu, tebukonazolu, tiametoksamu i wirusa żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwy w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 70. Rozporządzenie komisji (UE) nr 668/2013 z dnia 12 lipca 2013 r.  zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-DB, dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 71.  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 772/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości difenyloaminy w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 72. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości klodinafopu, chlomazonu, diuronu, etalfluraliny, joksynilu, iprowalikarbu, hydrazydu kwasu maleinowego, mepanipirymu, metkonazolu, prosulfokarbu i tepraloksydimu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 73. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 834/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, biksafenu, diazynonu, difenokonazolu, etoksazolu, fenheksamidu, fludioksonilu, izopyrazamu, lambda-cyhalotryny, profenofosu i protiokonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 74. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 8- hydroksychinoliny, cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny, pendimetalinu, pentiopiradu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 75. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1138/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bitertanolu, chlorfenwinfosu, dodyny i winklozoliny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 76. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, beflubutamidu, cyklanilidu, dinikonazolu, florasulamu, metolachloru i S-metolachloru oraz milbemektyny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 77. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości aminopyralidu, chlorantraniliprolu, cyflufenamidu, mepikwatu, metalaksylu-M, propamokarbu, pyriofenonu i chinoksyfenu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 78. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 51/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu i piraklostrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 79. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 61/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości cyromazyny, fenpropidyny, formetanatu, oksamylu i tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 80. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifenazanu, chloroprofamu, esfenwaleratu, fludioksonilu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 81. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr 87/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, butralinu, chlortoluronu, daminozydu, izoproturonu, pikoksystrobinu, pirymetalinu oraz trineksepaku w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 82. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 289/2014 z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości foramsulfuronu, azymsulfuronu, jodosulfuronu, oksasulfuronu, mezosulfuronu, flazasulfuronu, imazosulfuronu, propamokarbu, bifenazatu, chloroprofamu i tiobenkarbu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 83. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenarimolu, metaflumizonu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 84. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fenpyroksymatu, flubendiamidu, izopyrazamu, krezoksymu metylu, spirotetramatu i tiakloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 85. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 86. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 491/2014 z dnia 5 maja 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, azoksystrobiny, cykloksydymu, cyflutryny, dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoramu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 87. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 588/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości olejku pomarańczowego, Phlebiopsis gigantea, kwasu giberelinowego, Paecilomyces fumosoroseus szczep FE 9901, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera littoralis, wirusa polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua, Bacillus firmus I-1582, kwasu S-abscysynowego, kwasu L-askorbinowego i wirusa polihedrozy jądrowej Helicoverpa armigera w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 88. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etoksysulfuronu, metsulfuronu metylowego, nikosulfuronu, prosulfuronu, rimsulfuronu, sulfosulfuronu oraz tifensulfuronu metylowego w określonych produktach oraz na ich powierzchni

   
 89. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 400/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2015, 2016 i 2017, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości
   
 90. Rozporządzenie wykonawcze Komisji  (UE) nr 480/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 788/2012 w odniesieniu do okresu analizowania na zasadzie dobrowolności niektórych pestycydów
   
 91. Rozporządzenie Komisji (UE) nr  703/2014 z dnia 19 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acibenzolaru-s- metylu, etoksychiny, flusilazolu, izoksaflutolu, molinatu, propoksykarbazonu, piraflufenu etylowego, chinoklaminy i warfaryny w określonych produktach lub na ich powierzchni
   
 92. Rozporządznenie Komsji (UE)  nr 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, chlormekwatu, cyflufenamidu, cyflutryny, dikamby, fluopikolidu, flutriafolu, fosetylu, indoksakarbu, izoprotiolanu, mandipropamidu, metaldehydu, metkonazolu, fosmetu, pikloramu, propyzamidu, piryproksyfenu, saflufenacylu, spinosadu i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 93. Rozporządzenie Komisji  (UE) nr  752/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zastępujące załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
   
 94. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 991/2014 z dnia 19 września 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fosetylu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
   
 95. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania (Dz. U. poz. 1096)