Przejdź do treści

Promocja Zdrowia

Do zakresu działania Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy,

w szczególności:

1) ustalanie kierunków działań w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań

zdrowotnych;

2) ocena całokształtu działalności w placówkach służby zdrowia i oświatowowychowawczych

oraz prowadzenie instruktażu w zakresie zapobiegania

i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych

i biologicznych na zdrowie człowieka;

3) prowadzenie instruktażu metodycznego w zakresie oświaty zdrowotnej;

4) współudział w planowaniu i realizacji wszystkich form i metod wychowawczozdrowotnych;

5) realizowanie programów prozdrowotnych oraz koordynowanie tych działań.